Visitatie

Woningcorporaties werken dagelijks aan het leveren van maatschappelijke waarde. Het leveren van maatschappelijke waarde doet de corporatie samen met huurders, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen, collega-corporaties en andere samenwerkingspartners. De maatschappelijke visitatie is een belangrijk instrument om de betreffende maatschappelijke waarde aan te tonen en bespreekbaar te maken. De herziene Woningwet verplicht corporaties zich ten minste eens in de vier jaar te laten visiteren.

In 2023 is er een nieuwe methodiek voor visitatie geïntroduceerd. De nieuwe methodiek:

  • Gaat dieper in op de samenwerking in het netwerk
  • Vereist meer reflectie tussen commissie en woningcorporatie
  • Voert minder bronnenonderzoek uit en is minder op ‘afvinken’ gericht
  • Heeft minder ijkpunten en normstellingen.

Woningbouwvereniging Poortugaal heeft Ecorys in 2023 de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een maatschappelijke visitatie. De visitatie heeft betrekking op de periode van 2019 tot en met 2022.

Sterk op eigen terrein, zoekend naar passende rol in samenwerking

Woningbouwvereniging Poortugaal is een uitgesproken dorpscorporatie die met circa 1.200 woningen de dominante sociale verhuurder is in de kern Poortugaal van de gemeente Albrandswaard. De corporatie wordt gewaardeerd om haar sociale hart, de organisatie is praktisch ingesteld, de lijnen naar de huurders zijn kort en de 12 medewerkers komen hun afspraken na.

De prestaties

Bij de beschrijving van de maatschappelijke opgaven is samen met de corporatie gekozen voor drie klassieke volkshuisvestelijke opgaven: betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast is de herontwikkeling van de Schutskooiwijk voor deze corporatie een relatief omvangrijk en veeleisend project.

Woningbouwvereniging Poortugaal is een stabiel functionerende en presterende woningcorporatie. Betrouwbaar, benaderbaar, toegewijd en effectief. Zij scoort over de hele linie naar behoren, met een uitschieter naar goed voor Maatschappelijke capaciteit.

Positieve bevindingen

  • De visitatiecommissie heeft bewondering voor de energieke en vasthoudende manier waarop de corporatie de relatief omvangrijke herstructureringsopgave Schutskooiwijk heeft opgepakt en dat proces met extra aangetrokken expertise en met haar partners vorm geeft.
  • Het team van de corporatie draait de primaire processen doelgericht, efficiënt en effectief; zo nodig hanteert het maatwerk en geeft het blijk van mededogen. Het team heeft op het operationele niveau een grote mate van zelfstandigheid en schroomt niet derden (zoals collega’s in het netwerk) om hulp te vragen. De directeur-bestuurder en zijn team zijn een open boek voor elkaar. Een dreamteam.

Verdere verbeteringen mogelijk

Uiteraard kregen we ook aandachtspunten c.q. leerpunten om ons verder te verbeteren onder andere op het gebied van het meer zichtbaar zijn van de corporatie, meer effectiviteit in samenwerking door analyse van ieders rol en verantwoordelijkheid, en om meer samenwerking initiëren in het domein wonen en zorg. Wat dit laatste betreft zijn al initiatieven genomen richting lokale partners.

De door de commissie aangereikte aandachtspunten c.q. leerpunten nemen we serieus, tegelijkertijd kan door ons niet alles meteen worden opgepakt. Wij zullen de aandachtspunten c.q. leerpunten bij de weging van prioriteiten en accenten in de komende jaarplannen gefaseerd betrekken en daar waar nodig versnellen.

Wij beschouwen het visitatierapport als een goede handreiking om met extra motivatie de volgende vier jaar in te gaan en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Het volledige visitatierapport is hier te downloaden.