Uitnodiging bewonersbijeenkomst Warmtevisie/ aardgasvrij wonen

In het najaar is er de vierde en laatste bewonersavond over de Warmtevisie Albrandswaard georganiseerd door de gemeente Albrandswaard. Praat mee over de visie die ook u aangaat: vroeg of laat stapt ook u over van aardgas naar een meer duurzamere energiebron om uw huis te verwarmen en om mee te koken.

Kansrijke wijken

De Warmtevisie geeft per wijk aan welk duurzaam alternatief er is voor aardgas uitgaande van de laagst maatschappelijke kosten. Ook komt u meer te weten over welke wijken als eerste kans maken om te starten met het aardgasvrij maken.

Wees welkom

De Warmtevisie wordt aan het eind van het jaar verstuurd naar de gemeenteraad ter vaststelling. De vorige drie avonden waren succesvol, met een goede opkomst, mooie presentaties en vele vragen. U bent ook dit keer van harte welkom en wel op woensdag 30 september van 19.00 uur – plm. 21.30 uur De locatie is het gemeentehuis, Hofhoek 5 (onder voorbehoud van het aantal deelnemers)

Wilt u de bijeenkomst liever vanuit huis en vanachter uw pc/laptop/tablet meemaken? Dat kan ook. U ontvangt op de dag zelf een link van ons in uw mailbox.

Meld u nu alvast aan via energietransitie@albrandswaard.nl.

Sociale huursector breekt langzaam af

De conclusies van het onderzoek, gepubliceerd op 3 juli, uitgevoerd in opdracht van de ministeries van BZK, EZK, Financiën en branchevereniging Aedes, zijn ondubbelzinnig: een aantal woningcorporaties heeft al binnen vijf jaar onvoldoende geld om genoeg sociale huurwoningen te bouwen. Ook de verduurzaming van de woningen is niet haalbaar. In de regio Rotterdam zal dat tekort al binnen vier jaar spelen. Zelfs als alle corporaties alles op alles zetten komen we tot 2035 zo’n 30 miljard euro te kort om te doen wat hard nodig is. Er worden 125.000 sociale huurwoningen te weinig bijgebouwd en 50.000 huizen kunnen nog niet worden verduurzaamd. De problemen zijn structureel. Als er niets gebeurt lopen de tekorten daarna nog veel verder op.

Sociale huursector breekt langzaam af

Een kostbaar goed in Nederland is ieders recht om in een goed en betaalbaar huis te wonen. Maar dat lukt niet meer. Onze unieke sociale huursector wordt langzaam maar zeker afgebroken. Het woningtekort is enorm, wachtlijsten zijn lang, de dakloosheid neemt toe. Starters en studenten moeten langer bij hun ouders blijven wonen of een woning delen. Ouderen kunnen niet verhuizen naar een aangepaste woning. Veel mensen betalen noodgedwongen te hoge woonlasten en de leefbaarheid in wijken staat steeds meer onder druk.

Inkomsten en kosten uit balans

De investeringen van corporaties in nieuwbouw en verduurzaming zijn maatschappelijk cruciaal. Financieel leveren ze echter weinig op of er moet geld bij. De kosten stijgen harder dan de inkomsten: de huren van bewoners. Woningonderhoud en nieuwbouw worden steeds duurder. En corporaties gingen de laatste jaren steeds meer belasting betalen. Met als grootste boosdoener de verhuurderheffing, die de sociale huursector inmiddels 10 miljard euro gekost heeft. Nu plannen maken om over vier of vijf jaar woningen te bouwen gaat niet als het geld dan op is. Dat is schrijnend en een grote frustratie voor mensen die nu al te lang op een woning wachten.

De situatie in regio Rotterdam

Vanaf 2028 is er in veel regio’s onvoldoende investeringsruimte. In Rotterdam en omgeving zijn de opgaven relatief groot in vergelijking met andere regio’s. Dit komt door het grote aantal mensen met een laag inkomen, het relatief oude woningbestand en de opgave om die woningen te verduurzamen. In onze regio is er al vanaf 2024 onvoldoende investeringsruimte en kunnen corporaties samen niet zorgen voor voldoende (duurzame) woningen en leefbare wijken. Daarmee koersen we aan op een maatschappelijk faillissement.

Structurele oplossingen

Het probleem is structureel en vraagt om een structurele oplossing, waarvoor het volgende kabinet knopen moet door hakken. Te beginnen met het volgende regeerakkoord. Het onderzoek ziet drie mogelijke oplossingsrichtingen: de opgave voor corporaties kleiner maken, de inkomsten van corporaties verhogen of de lasten van corporaties verlagen. Onze inzet zal zijn om de lasten voor corporaties te verlagen, bijvoorbeeld door het schrappen van de verhuurderheffing.

Onze oproep aan de politiek: geef corporaties de middelen om anti-cyclisch te bouwen en voorkom duivelse dilemma’s als: houden we de huren laag of bouwen we nieuwe woningen? Met meer financiële ruimte verwezenlijken we meer woningen en kunnen we huurstijgingen beperken.

Lees hier op de website van de Maaskoepel er meer over. 

Maatregelen coronavirus update

Wij volgen het RIVM advies om persoonlijke contacten zoveel mogelijk te beperken, dit om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij volgen de richtlijn van de Rijksoverheid en het RIVM, die zegt: mensen moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Voor Woningbouwvereniging Poortugaal betekent dit dat de helft van onze medewerkers vanuit huis werken. Zowel uw gezondheid als die van onze collega’s staat voorop.

Wat betekent dit voor onze huurders?

 • Ons kantoor is uitsluitend open op afspraak. De open inloop vervalt. U kunt voor een bezoek aan ons kantoor telefonisch een afspraak maken.
 • Wij komen op afspraak bij u thuis voor het oplossen van reparatieverzoeken of andere zaken. In dat geval vragen onze medewerkers/aannemers eerst of u of uw huisgenoten griepachtige klachten hebben (verkoudheid, hoesten of koorts).
 • Vanzelfsprekend zijn wij voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar.
 • Reparatieverzoeken kunnen digitaal of telefonisch worden doorgegeven.

Download hier de coronamaatregelen.

Meer informatie
Wij vragen u voor de laatste informatie regelmatig te kijken op: www.rivm.nl. Het RIVM heeft voor algemene vragen over het coronavirus (COVID-19) een landelijk informatienummer opengesteld: 0800-1351.

Let op: de situatie rondom het coronavirus kan per dag veranderen. Ook de manier waarop wij hiermee omgaan, bekijken wij van dag tot dag. Onze aanpak kan in de loop van de tijd dus veranderen. Op deze plek houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte. De inhoud van dit bericht wordt wanneer nodig bijgewerkt.

PDF documenten in deze tekst:

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 is gereed en staat onder het infopunt.

Soepactie Woningbouwvereniging Poortugaal

Soepactie Woningbouwvereniging Poortugaal

Woningbouwvereniging Poortugaal heeft samen met Stichting Welzijn Albrandswaard en vele vrijwilligers eigengemaakte tomatensoep uitgedeeld onder haar oudere en kwetsbare huurders.

De maatregelen vanuit de Rijksoverheid om sociaal contact met oudere en kwetsbare mensen zoveel mogelijk te vermijden, zijn verlengd. Hierdoor dreigt de eenzaamheid onder deze mensen nog groter te worden. Daarom heeft WBV Poortugaal iets extra’s gedaan!

Onze medewerker Sociaal beheer heeft samen met Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) een soepactie op touw gezet. Al snel meldden vele enthousiaste vrijwilligers uit Albrandswaard, medewerkers van SWA en medewerkers van WBV Poortugaal zich aan om te helpen. Van 150 kg tomaten bereidden zij een heerlijke tomatensoep. Westfalia Marketing BV heeft de tomaten en de uien gratis geleverd. Op donderdag 16 mei is de soep – uiteraard met anderhalve meter afstand – door de vrijwilligers bij de bewoners bezorgd met de bemoedigende tekst: Eet smakelijk en hou vol, en houd oog voor elkaar!

Wij ontvingen mooie reacties zoals: wat een verrassing, de soep was heerlijk en dat door de soep met het kaartje met de vriendelijke woorden mensen mogelijk nu hulp durven te vragen.

Wij bedanken alle vrijwilligers die hebben geholpen om onze oudere en kwetsbare huurders in Albrandswaard van deze heerlijke soep te kunnen laten genieten. Samen met elkaar, voor elkaar. Ontzettend bedankt voor de support!

Bent u nog niet door onze medewerker Sociaal beheer gebeld en voelt u zich eenzaam of kunt u zich moeilijk redden? Bel ons dan gerust (010-501 20 00). Of neem contact op met Stichting Welzijn Albrandswaard (010-501 12 22). Wij zoeken met u naar een creatieve oplossing.

Maatregelen coronavirus

Het kabinet heeft op 19 mei aangegeven om stapsgewijs een aantal versoepelingen van de maatregelen in te voeren. Op dit moment zijn de maatregelen in Nederland nog steeds erop gericht het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. Wij nemen hier natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid in.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Concreet betekent dit dat zoveel mogelijk medewerkers vanuit huis werken. Uiteraard blijven wij telefonisch bereikbaar. Wij komen echter niet bij u thuis, tenzij er sprake is van spoed. Wij rekenen op uw begrip en medewerking dat wij onze dienstverlening de komende periode op minimaal niveau uitvoeren.

Wat betekent dit voor onze huurders?

 • Ons kantoor blijft voorlopig gesloten. De open inloop vervalt en u kunt alleen op afspraak langskomen. Wij zijn telefonisch bereikbaar.
 • Alleen als er sprake is van spoed, komen wij bij u thuis. In dat geval vragen onze medewerkers eerst of u of uw huisgenoten griepachtige klachten hebben (verkoudheid, hoesten of koorts). Bij spoed gaat om situaties waarbij de veiligheid in het geding is. Denk bijvoorbeeld aan een gaslek, waterschade of een complex waar de lift het niet doet. Maar ook in geval van een CV die uitvalt of als u geen warm water heeft. Vanzelfsprekend blijven wij voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar.
 • Vooralsnog gaan werkzaamheden buiten aan onze woningen en in lege woningen wel gewoon door.
 • Alle bijeenkomsten/afspraken stellen we tot nader order zoveel mogelijk uit en proberen we een andere oplossing voor te vinden.

Waarom doen wij dit?
Wij volgen de richtlijn van de Rijksoverheid en het RIVM, die zegt: mensen moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Voor Woningbouwvereniging Poortugaal betekent dit dat onze medewerkers vanaf maandag 16 maart zoveel mogelijk vanuit huis werken. Zowel uw gezondheid als die van onze collega’s staat voorop. We realiseren ons dat dit een ingrijpende maatregel is en wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie
Wij vragen u voor de laatste informatie regelmatig te kijken op: www.rivm.nl. Het RIVM heeft voor algemene vragen over het coronavirus (COVID-19) een landelijk informatienummer opengesteld: 0800-1351.

Let op: de situatie rondom het coronavirus kan per dag veranderen. Ook de manier waarop wij hiermee omgaan, bekijken wij van dag tot dag. Onze aanpak kan in de loop van de tijd dus veranderen. Op deze plek houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte. De inhoud van dit bericht wordt wanneer nodig bijgewerkt.

Klik hier om het bericht van René Kouters te lezen. 

 

Sociaal huurakkoord – Huurbevriezing en huurverlaging in 2020

In 2018 hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord afgesproken. Hierin is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of huurbevriezing kunnen aanvragen. Deze afspraken zijn wettelijk niet verplicht. Woningbouwvereniging Poortugaal heeft ingestemd met het Sociaal Huurakkoord en past het in 2020 toe op basis van de uitwerking maatwerkafspraken tussen Aedes en de Woonbond.

Wie kan huurbevriezing vragen? 

Huishoudens met een laag inkomen

Persoonshuishouden Kale huur Inkomen
        1 persoon tussen € 619,01 en € 737,14 tot en met € 15.500,00
    2 personen tussen € 619,01 en € 737,14 tot en met € 26.500,00
3 personen of meer tussen € 663,40 en € 737,14 tot en met € 33.500,00

 

Huishoudens met een midden inkomen

Persoonshuishouden Kale huur Inkomen
        1 persoon hoger dan € 737,14 € 15.501,00 tot en met € 27.000,00
    2 personen hoger dan € 737,14 € 26.501,00 tot en met € 37.000,00
3 personen of meer hoger dan € 737,14 € 33.501,00 tot en met € 43.500,00

 

Wat houdt huurbevriezing in?

Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging per 1 juli 2020 niet doorgaat.

Hoe vraag ik huurbevriezing aan?

U kunt het schriftelijk (Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal) of via e-mail (info@wbvpoortugaal.nl) bij ons aanvragen vóór 1 juli 2020. Stuur met uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt wie er op uw adres zijn ingeschreven.
 • Originele inkomensverklaring 2019 of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019 van alle personen ouder dan 18 jaar die vermeld staan op het uittreksel BRP. U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden via Mijn Belastingdienst. Hierbij heeft u uw Digid nodig. Of u belt de BelastingTelefoon 0800–0543. Hierbij heeft u uw burgerservicenummer nodig.
 • Eventueel actuele inkomensgegevens.

Huurverlaging

Wie kan huurverlaging vragen? 

Huishoudens met een laag inkomen

Persoonshuishouden Kale huur Inkomen
        1 persoon hoger dan € 737,14 tot en met € 15.500,00
    2 personen hoger dan € 737,14 tot en met € 26.500,00
3 personen of meer hoger dan € 737,14 tot en met € 33.500,00

 

Wat houdt huurverlaging in?

Bij huurverlaging wordt de huur verlaagd tot onder de ‘rekenhuur’ van € 737,14 waardoor er recht is op huurtoeslag.

Wat is rekenhuur?

Dat is de kale huur plus maximaal € 48,00 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:

 • Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten.
 • Verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten.

Hoe vraag ik huurverlaging aan?

U kunt het schriftelijk (Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal) of via e-mail (info@wbvpoortugaal.nl) bij ons aanvragen. Stuur met uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt wie er op uw adres zijn ingeschreven.
 • Originele inkomensverklaring 2019 of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019 van alle personen ouder dan 18 jaar die vermeld staan op het uittreksel BRP. U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden via Mijn Belastingdienst. Hierbij heeft u uw Digid nodig. Of u belt de BelastingTelefoon 0800–0543. Hierbij heeft u uw burgerservicenummer nodig.
 • Eventueel actuele inkomensgegevens.

Sluiting kantoor i.v.m. feestdagen

Ons kantoor is i.v.m. feestdagen gesloten op:

21 mei   Hemelvaartsdag  (donderdag)

22 mei    dag na Hemelvaart (vrijdag)

1 juni   2e pinksterdag        (maandag)

 

WBV Poortugaal en SWA helpen tegen eenzaamheid

Help mee de eenzaamheid onder de oudere en kwetsbare inwoners te bestrijden!

Na de landelijke oproep om het sociaal contact met ouderen en kwetsbare inwoners zoveel mogelijk te vermijden om zo het coronavirus niet verder te verspreiden, dreigt de eenzaamheid onder deze groep nog groter te worden! Bezoekjes worden afgezegd, hun vaste activiteiten gaan niet door en er heerst angst om de deur uit te gaan en ziek te worden. Op dit soort momenten realiseren wij ons extra goed hoe belangrijk het is om een fijn thuis te hebben. En voor elkaar klaar te staan. Juist voor oudere mensen die eenzaam zijn. Daarom doen wij iets extra’s! We bellen onze oudere huurders voor een babbeltje en even vragen hoe het met ze gaat.

Al zijn ook wij gebonden aan maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus, misschien kunnen wij iets voor ze betekenen. Soms is even een praatje van mens tot mens al genoeg. Dat doen we graag.

Van oud naar jonger
Wij beginnen te bellen met de oudste huurders en gaan door tot huurders die 65 zijn. Bent u jonger en voelt u zich eenzaam of kunt u zich moeilijk redden? Bel ons dan gerust. Samen komen we hier doorheen!

Zijn wij het echt?
Misschien twijfelt u of u echt wordt gebeld door iemand van ons. Altijd goed om te controleren! We zien helaas dat er mensen zijn die misbruik maken van de situatie en de kwetsbaarheid van (oudere) mensen. Twijfelt u? Zeg het en check het. Onze medewerker vertelt u zijn/haar naam. U kunt ons daarna bellen op 010 – 501 20 00. Vertel ons wie u heeft gesproken en we verbinden u door. Zo weet u altijd zeker dat u een medewerker van ons aan de lijn heeft.

Albrandswaard Helpt!
Dit is een initiatief van SWA en roept de inwoners van Albrandswaard op, om juist in deze onzekere tijd, extra aandacht te besteden aan onze kwetsbare medebewoners. Sociale contacten zijn voor veel mensen heel belangrijk. Dus stuur wat vaker een kaartje, doe een boodschap, laat de hond uit of bel iemand uit je omgeving die wel wat aanspraak kan gebruiken. Stichting Welzijn Albrandswaard bemiddelt hierin door hulpbieders en hulpvragers aan elkaar te koppelen. Ook staan we elke dag telefonisch klaar met een luisterend oor!

Ken je iemand die in deze dagen een steuntje in de rug kan gebruiken. Of heeft u zelf behoefte aan hulp of een praatje? Neem dan contact op met SWA (Stichting Welzijn Albrandswaard).

Of wil jij je vrijwillig inzetten? Geef je dan op als bel, post, boodschappenmaatje en wij zorgen dat je aan iemand wordt gekoppeld! Samen staan we sterk tegen eenzaamheid.

Voor meer informatie bel of mail naar vpa@welzijnalbrandswaard.nl of via tel. 010-5018322. Ook voor een luisterend oor kan men hier elke werkdag terecht!

Wij zoeken een RvC lid

De RvC bestaat uit drie leden. De zittende commissaris (Jan Willem van der Meer) is aftredend in juli 2020 vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn.

Bij de samenstelling van de raad wordt integraal de Governancecode Woningbouwcorporaties toegepast. In deze code, in de statuten en de profielschets worden eisen gesteld aan de samenstelling van de RvC. Een van de eisen betreft de Permanente Educatie. Van een commissaris wordt verwacht dat deze aan deze verplichtingen voldoet. Zowel de code, het reglement van de RvC als de algemene profielschets kunt u hier raadplegen.

Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er overigens niet toe leiden dat deze persoon daar ‘eigenaar’ van wordt. Immers: alle leden zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.

Gezien de samenstelling van het team, worden kandidaten die woonachtig zijn in dan wel een binding hebben met Albrandswaard en vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk verzocht te reageren op deze vacature.

De persoon die we zoeken
Bij een overzichtelijke organisatie als WBV Poortugaal staat de menselijke maat voorop. Om de verantwoordelijkheden en kerntaken op een goede manier te kunnen vervullen, moeten de cultuur van onze corporatie en de persoonskenmerken bij elkaar passen. De persoon die wij zoeken moet ook passen bij onze kernwaarden betrouwbaar, betrokken en benaderbaar.

Onafhankelijkheid
Nadrukkelijk hechten we bij deze functie aan onafhankelijkheid van de kandidaat ten opzichte van aannemers en projectontwikkelaars waarmee de corporatie als opdrachtgever of als samenwerkingspartner een relatie heeft of mogelijk kan krijgen. Zie de statuten van WBV Poortugaal en bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit Toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015.

Bekijk hier het gehele profiel.