Visitatie uitkomst 7,2 gemiddeld

Het definitieve rapport is binnen en Woningbouwvereniging Poortugaal heeft gemiddeld een 7.2 voor de maatschappelijke visitatie gekregen, mede dankzij onze belanghouders.
WBV Poortugaal is voor het eerst in 2011 gevisiteerd. Inmiddels is de methodiek van meten diverse keren geëvalueerd en dusdanig veranderd waardoor niet langer de 1 op 1 vergelijking kan worden getrokken tussen de resultaten van onze eerdere visitaties. In 2015 kregen we gemiddeld een 6,1 en in 2011 een 6,5. De gemiddelde score in 2019 komt uit op een 7,2. We zijn trots op dit cijfer.

Algemeen

Presteren naar ambities en opgaven
We hebben voor dit onderdeel een 6,9 gekregen. Het hoogste cijfer kregen we voor het huisvesten van onze primaire doelgroep (8). De lagere cijfers (6) op het onderdeel huisvesting bijzondere doelgroepen en (Des) investeringen vastgoed herkennen we. De achterliggende reden is het jarenlang ontbreken van bouwlocaties. Inmiddels is er een intentieovereenkomst voor de aanpak van de Schutskooiwijk en de uitbreidingslocatie ‘Poortugaal-West’ getekend. We komen onze regionale afspraken na, waarbij we tevens onze uiterste best blijven doen voor de lokale belangen.

Presteren volgens belanghebbenden
Ons hoogste cijfer 7,7 kregen we voor dit onderdeel. De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat de lokale verankering van WBV Poortugaal in de samenleving sterk is en onze kernwaarden betrouwbaar, betrokken en benaderbaar zijn herkend. De relatie en communicatie met WBV Poortugaal is erg goed en de mate van invloed op beleid scoort ook hoog. Belanghouders geven dus hoge scores aan WBV Poortugaal. We zijn trots op dit resultaat want we doen het toch voor en samen met onze belanghouders!

Presteren naar vermogen
We hebben een 7 voor onze vermogensinzet gekregen. De financiële positie en continuïteit is op orde. Het is de commissie opgevallen dat de risico’s organisatiebreed in kaart zijn gebracht met medewerking van alle medewerkers en Raad van Commissarissen (RvC) leden. Hierdoor is het risicobeleid breed bekend binnen de corporatie. Dit draagt bij aan de financiële continuïteit.

Governance
De grootste vooruitgang in cijfers de afgelopen jaren hebben we op dit onderdeel behaald. In 2011 kregen we een 4,4 in 2015 een 5,5 en nu een 7. Sinds de vorige visitatie is een aantal onderwerpen opgepakt zoals het verder professionaliseren van het toezichthoudend orgaan en van medewerkers. Ook is er veel aandacht besteed aan de rapportages, het risicomanagement, werkprocessen, et cetera. Tot slot ligt er sinds 2016 een Koersplan genaamd ‘Op weg naar toekomstbestendige vernieuwing’. We zijn blij dat onze inzet ook door de visitatiecommissie is gezien en zich heeft vertaald in een mooie beoordeling.

Het is bijzonder fijn om te lezen dat ondanks alle veranderingen de afgelopen jaren binnen WBV Poortugaal ook deze visitatiecommissie de hoge mate van betrokkenheid en trots van de medewerkers op de eigen organisatie (het wij-gevoel) is opgevallen.

Verdere verbeteringen mogelijk
Uieraard kregen we ook aanbevelingen om ons verder te verbeteren zoals op het gebied van duurzaamheid en samenwerking met collega-corporaties op het gebied van inkoop. Ook voor het bevorderen van de doorstroming, initiëren gesprekken en samenwerkingen op het onderdeel wonen en zorg en het levensloopbestendig maken van de voorraad. Het periodiek toetsen of de verenigingsvorm nog de meest geschikte organisatievorm is. En het vergroten van het omgevingsbewustzijn en de maatschappelijke rol van de RvC door het nadrukkelijker agenderen van de dilemma’s en de maatschappelijke thema’s bij de directeur-bestuurder.

Wij zijn van mening dat de bevindingen van de visitatiecommissie grotendeels aan het zelfbeeld beantwoorden. Veel onderwerpen / aanbevelingen worden herkend en erkend. De aanbevelingen van de visitatiecommissie worden in ieder geval weer bij de jaarlijkse evaluatie van het huidige Koersplan en ons toekomstige Koersplan en Strategisch Voorraadbeleid betrokken en indien mogelijk eerder. Wij beschouwen het visitatierapport als een goede handreiking om met extra motivatie de volgende 4 jaar in te gaan en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet!

Download ons gehele visitatierapport.