Artikelen door Brenda Burgmans

Sociale huursector breekt langzaam af

De conclusies van het onderzoek, gepubliceerd op 3 juli, uitgevoerd in opdracht van de ministeries van BZK, EZK, Financiën en branchevereniging Aedes, zijn ondubbelzinnig: een aantal woningcorporaties heeft al binnen vijf jaar onvoldoende geld om genoeg sociale huurwoningen te bouwen. Ook de verduurzaming van de woningen is niet haalbaar. In de regio Rotterdam zal dat […]

Maatregelen coronavirus update

Wij volgen het RIVM advies om persoonlijke contacten zoveel mogelijk te beperken, dit om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij volgen de richtlijn van de Rijksoverheid en het RIVM, die zegt: mensen moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Voor Woningbouwvereniging Poortugaal betekent dit dat de helft van onze medewerkers vanuit huis werken. Zowel uw gezondheid als […]

PDF documenten in deze tekst:

Sociaal huurakkoord – Huurbevriezing en huurverlaging in 2020

In 2018 hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord afgesproken. Hierin is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of huurbevriezing kunnen aanvragen. Deze afspraken zijn wettelijk niet verplicht. Woningbouwvereniging Poortugaal heeft ingestemd met het Sociaal Huurakkoord en past het in 2020 toe op basis van de uitwerking […]

WBV Poortugaal en SWA helpen tegen eenzaamheid

Help mee de eenzaamheid onder de oudere en kwetsbare inwoners te bestrijden! Na de landelijke oproep om het sociaal contact met ouderen en kwetsbare inwoners zoveel mogelijk te vermijden om zo het coronavirus niet verder te verspreiden, dreigt de eenzaamheid onder deze groep nog groter te worden! Bezoekjes worden afgezegd, hun vaste activiteiten gaan niet […]

Wij zoeken een RvC lid

De RvC bestaat uit drie leden. De zittende commissaris (Jan Willem van der Meer) is aftredend in juli 2020 vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn. Bij de samenstelling van de raad wordt integraal de Governancecode Woningbouwcorporaties toegepast. In deze code, in de statuten en de profielschets worden eisen gesteld aan de samenstelling van de […]

Week van de veiligheid

Van maandag 7 oktober tot en met zondag 13 oktober is het de Week van de Veiligheid. Ook de gemeente Albrandswaard doet dit jaar mee aan deze landelijke week om aandacht te vragen voor verschillende veiligheidsthema’s.  Samen kunnen we veel doen om in Albrandswaard het gevoel van veiligheid te behouden, of misschien zelfs te verbeteren. […]

Woningcorporaties staan op tegen woningnood

Meer dan 180 woningcorporaties dienen vandaag bezwaar in tegen de verhuurderheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere belastingen. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat inzetten voor de volkshuisvesting. Ook Woningbouwvereniging Poortugaal doet mee aan deze actie. In deze tijd van woningnood is […]

Week tegen Eenzaamheid

Voelt u zich wel eens eenzaam? Of kent u iemand die eenzaam is? In Albrandswaard wordt in de Week tegen Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober extra aandacht besteed aan eenzaamheid. De Week tegen Eenzaamheid is bedoeld om een vuist te maken tegen dit ‘verborgen’ probleem en waarbij mensen worden opgeroepen geen toeschouwer […]