6.1 voor maatschappelijke visitatie

In het eerste half jaar van 2015 heeft WBV Poortugaal door een onafhankelijk bureau een visitatie over de periode 2011 t/m 2014 laten uitvoeren.

Waarom visitatie?

Ten eerste omdat elke corporatie die aangesloten is bij Aedes, de landelijke organisatie voor woningcorporaties, verplicht is zich één keer in de vier jaar te laten visiteren. Ten tweede omdat wij ons lokaal willen verantwoorden over de keuzes die we maken. Door visitatie komen we objectief te weten of onze prestaties voldoende maatschappelijk rendement opleveren. Dit wordt namelijk vanuit vier invalshoeken in beeld gebracht: in relatie tot onze opgaven en ambities, onze financiële mogelijkheden, de Governance Code en uiteraard in relatie tot de verwachting van de belanghouders. De visitatie kijkt terug op de periode 2011-2014. De visitatiecommissie heeft daarvoor uitgebreid documenten bestudeerd en gesproken met medewerkers van de woningbouwvereniging, met de Klankbordgroep, gemeente Albrandswaard, collega corporaties en zorginstellingen. Wij bedanken de belanghouders die hebben meegewerkt aan deze visitatie en de kritische maar vooral ook constructieve houding.

Visitatierapport

WBV Poortugaal is voor het eerst in 2011 gevisiteerd. Inmiddels is de methodiek van meten uit 2011 geëvalueerd en dusdanig veranderd waardoor niet langer de één op één de vergelijking kan worden getrokken tussen de resultaten van 2011 en 2015. De gemiddelde score in 2015 komt uit op 6.1 in 2011 was dit een 6.5. Wij hadden uiteraard gehoopt op een hoger cijfer maar zijn toch tevreden over de uitkomsten van het onderzoek. De commissie geeft op genuanceerde wijze een goed beeld van onze corporatie. Wij hebben de aandachts- en verbeterpunten uit het vorige visitatierapport (2011) serieus opgepakt. Maar waar de situatie binnen de volkshuisvesting de afgelopen jaren sterk is gewijzigd en daarmee ook het functioneren van de corporatie, ontstaan ook weer nieuwe aandachtspunten en mogelijkheden tot verbetering. De commissie attendeert ons daarop. WBV Poortugaal gaat zeker door op de ingeslagen weg.

Samenwerken blijft speerpunt

We hebben het hoogste cijfer, een 7, gekregen bij het onderdeel presteren volgens belanghebbenden en daar zijn we trots op. Dit zien wij als een extra prestatie gezien ook de periode waarover gevisiteerd is. Dit was een relatief onrustige periode intern en een tijd waarin halverwege (2013) een nieuw ondernemingsplan is opgesteld met duidelijk een andere focus en koers. Uiteraard mede ingegeven door de snel veranderende buitenwereld, de economische crisis, andere verwachtingen en taakopvatting over corporaties vanuit de maatschappij en politiek en zeker niet te vergeten de verhuurderheffing. Mede als gevolg daarvan zijn keuzes gemaakt die soms lastig uit te leggen zijn aan onze belanghouders. Ondanks dat is de relatie met hen goed te noemen.

Aan de slag

WBV Poortugaal herkent veel van wat in het visitatierapport is gesteld. Met het visitatierapport tonen wij aan dat wij serieus luisteren naar onze belanghouders. Daarnaast gebruiken wij het rapport als leermiddel om onze prestaties te blijven verbeteren. Aan ons nu de taak om de sterke punten die benoemd zijn in deze visitatie vast te houden en de verbetersuggesties verder op te pakken. Ook zal binnenkort ons ondernemingsplan en Strategisch Voorraadbeleid worden bijgesteld. Hierin zullen de verbetersuggesties uit dit visitatierapport worden meegenomen.

Download het visitatierapport 2015.

Download de bestuurlijke reactie op het visitatierapport 2015.