Wij zoeken kandidaten voor de RvC

Woningbouwvereniging Poortugaal is op zoek naar twee commissarissen.

De huurders van woningen van Woningbouwvereniging Poortugaal hebben het recht voor twee zetels een persoon aan de Algemene Vergadering voor te dragen voor benoeming in de Raad van Commissarissen. Deze voordrachten zijn bindend. De voorgedragen persoon hoeft geen huurder te zijn. Bij de voordracht moet het door de raad vastgestelde kwaliteitsprofiel in acht worden genomen en er moeten ten minste 25 huurders instemmen met de voordracht.

Eén van de twee zittende huurderscommissarissen is aftredend in 2015. Dit is de heer J. Kranenburg en hij is herbenoembaar. Daarnaast is vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn de heer J. Ponstein aftredend, welke vacature door de Raad van Commissarissen bindend wordt voorgedragen aan de algemene vergadering. Dit betreft het kwaliteitsprofiel financieel-economisch waarvoor via de media kandidaten worden geworven.

Met deze brief roept de vereniging kandidaten op voor de zetel van huurderscommissaris. Het betreft kandidaten met het kwaliteitsprofiel volkshuisvesting/vastgoedexpertise. Voor het volledige kwaliteitsprofiel verwijzen wij hier naar de website www.atrive.nl.

Tot 22 april 2015 kunnen kandidaten voor deze huurderszetel in de raad worden voorgedragen.

Een voordracht wordt aangeleverd op het kantoor van de woningbouwvereniging ter attentie van de heer J.W. van der Meer in zijn functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voordracht dient kenbaar te worden ondersteund door 25 huurders.

Ten bewijze hiervan dient de voordracht te vermelden:

  • de naam van de voorgedragen persoon
  • de namen van de personen die de voordracht ondersteunen (die personen dienen allen huurder van een woning van de vereniging te zijn)
  • het adres van de persoon die de voordracht ondersteunt en
  • diens handtekening.

Kandidaten die blijken te voldoen aan deze voordrachteisen, dienen schriftelijk te verklaren dat zij kennis hebben genomen van het kwaliteitsprofiel, de statuten en het huishoudelijk reglement en dat zij een eventuele benoeming aanvaarden.

De Raad van Commissarissen heeft ervoor gekozen de procedure te laten begeleiden door een extern deskundige. Kandidaten worden op 27 of 28 april uitgenodigd voor een intakegesprek met mevrouw M. Hanemaaijer van Atrivé, adviesbureau voor wonen, welzijn en zorg. Een assessment kan tot de procedure behoren, deze vinden dan plaats in de week van 11 mei.