Prestatieafspraken 2023-2024

De in Albrandswaard werkzame woningcorporaties, hun huurdersvertegenwoordigingen en de gemeente Albrandswaard hebben in december prestatieafspraken gesloten voor een periode van twee jaar: 2023 en 2024. Net als bij eerdere prestatieafspraken is de overeenkomst een uitwerking van de Woonvisie Albrandswaard 2016-2025. Daarnaast is er rekening gehouden met landelijke en regionale regelgeving.

De nieuwe prestatieafspraken zijn voor een deel een voortzetting van de afspraken van 2021-2022. Zo wordt uiteraard aandacht besteed aan de stijgende behoefte aan woningen en de verdeling, betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Aanvullend worden afspraken gemaakt over duurzaamheid en actuele thema’s als energiearmoede.

Daarnaast wordt in de afspraken een nadrukkelijke koppeling gemaakt met het vraagstuk Wonen en Zorg. Er is oog voor geclusterd wonen, ontmoeten en het creëren van mogelijkheden tot het langer veilig thuis wonen. De gemeente zet samen met de corporaties in op het uitwerken van een Woonzorgvisie en bijbehorend Uitvoeringsprogramma.

“We zijn als corporaties tevreden met de gezamenlijke afspraken die we maakten met de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging(en) op het gebied van wonen, zorg en leefbaarheid. We zien dat er een grote stap in de goede richting is gemaakt wat betreft de woonopgave. De woningnood is hoog en wij zullen de komende jaren eraan blijven trekken om meer ruimte en mogelijkheden te creëren voor sociale woningbouw”, aldus Jacques Reniers, directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Poortugaal.

“Voor alle partijen is het prettig dat we als gemeente samen met de woningcorporaties en  hun huurders goede gezamenlijke afspraken hebben kunnen maken voor de komende twee jaar”, meldt wethouder Richard Polder. “We blijven ons samen inzetten om de huidige en toekomstige huurders prettig te laten wonen in een mooie Albrandswaardse woonomgeving.”

De prestatieafspraken zijn gemaakt met de corporaties Wooncompas, Woningbouwvereniging Poortugaal, Woonzorg Nederland en Havensteder. Alle corporaties betrokken hierbij hun huurdersvertegenwoordiging, waaronder Klankbordgroep WBV Poortugaal, Bewonersraad Progressie en Huurdersalliantie De Brug.