Statuten en huishoudelijk reglement worden gewijzigd

Afgelopen woensdag (22 juni 2016) is de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden.

Directeur-bestuurder René Kouters heeft een korte terugblik en een vooruitblik gegeven.

Jaarverslag en jaarrekening 2015
Het jaarverslag 2015, inclusief jaarrekening 2015, is met algehele stemmen goedgekeurd onder gelijktijdige verlening van decharge voor het gevoerde beleid.

Statuten & huishoudelijk reglement
Er is met meerderheid van stemmen besloten om de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen. Onder voorbehoud van wijzigingen van de minister en wijzigingen die de statuten niet veranderen. Nu gaan de statuten en huishoudelijk reglement naar de minister voor goedkeuring. Daarna kunnen de statuten pas via een notariële akte in werking treden.

Herbenoeming Jan Willem van der Meer
De woningwet heeft bepaald dat per 1 juli 2015 de Raad van Commissarissen is bevoegd zijn eigen leden te benoemen. Dit was eerst een bevoegdheid van de Algemene Vergadering. Aspirant leden voor de Raad van Commissarissen moeten wel eerst een fit en proper test bij de Autoriteit Woningcorporaties doorlopen. Onze voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jan Willem van der Meer, is voor zijn herbenoeming door dit traject gegaan. Hij heeft dit goed doorlopen en is door de Raad van Commissarissen officieel herbenoemd en hij zal dus ook de komende vier jaar voorzitter blijven van de Raad van Commissarissen.

1-1 gesprekken
Na afloop konden huurders & leden aan de statafels in gesprek met medewerkers, leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder.

In het Woonmagazine van september komt een korte samenvatting van de Algemene Vergadering te staan.