Wij zoeken een RvC lid

De RvC bestaat uit drie leden. De zittende commissaris (Jan Willem van der Meer) is aftredend in juli 2020 vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn.

Bij de samenstelling van de raad wordt integraal de Governancecode Woningbouwcorporaties toegepast. In deze code, in de statuten en de profielschets worden eisen gesteld aan de samenstelling van de RvC. Een van de eisen betreft de Permanente Educatie. Van een commissaris wordt verwacht dat deze aan deze verplichtingen voldoet. Zowel de code, het reglement van de RvC als de algemene profielschets kunt u hier raadplegen.

Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er overigens niet toe leiden dat deze persoon daar ‘eigenaar’ van wordt. Immers: alle leden zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.

Gezien de samenstelling van het team, worden kandidaten die woonachtig zijn in dan wel een binding hebben met Albrandswaard en vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk verzocht te reageren op deze vacature.

De persoon die we zoeken
Bij een overzichtelijke organisatie als WBV Poortugaal staat de menselijke maat voorop. Om de verantwoordelijkheden en kerntaken op een goede manier te kunnen vervullen, moeten de cultuur van onze corporatie en de persoonskenmerken bij elkaar passen. De persoon die wij zoeken moet ook passen bij onze kernwaarden betrouwbaar, betrokken en benaderbaar.

Onafhankelijkheid
Nadrukkelijk hechten we bij deze functie aan onafhankelijkheid van de kandidaat ten opzichte van aannemers en projectontwikkelaars waarmee de corporatie als opdrachtgever of als samenwerkingspartner een relatie heeft of mogelijk kan krijgen. Zie de statuten van WBV Poortugaal en bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit Toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015.

Bekijk hier het gehele profiel.